PDA

View Full Version : AD giúp với. lỗi kết nối máy chủ thất bại..locaron
26-07-2013, 06:47 PM
nó hiện ra như thế này, mỗi lần bấm vô là nó báo kết nối máy chủ thất bại