PDA

View Full Version : Chỉnh lại tác dụng skill 95 của Phái Quý Hiêm Côn LuânGameinlive
03-10-2013, 11:00 AM
Skill 95 không tác dụn g khi tiếp cận nhân vật vậy không dùng cho đánh nhau mà chỉ cho train quái hoặc bỏ chạy.

Nay yêu cầu skill 95 tác dụng khi trong trạng thái Tàng Hinh cũng được. Vì đánh nhau toàn nhờ skill tàng hình mà cạnh tranh.

Ai chơi Côn Luân thì lên tiếng vì giống nòi Côn Luân không thì tuyệt chủng mất:cry::cry::cry::cry: