PDA

View Full Version : AI GIÚP VỚI hixLem
11-01-2014, 01:32 PM
Bộ Phụ Kiện Thừa Thanh Hư Phù đăng nhập 6 ngày nhận được hợp lại thành Thừa Thanh Hư Phù lúc mình hợp lại nó quay lại thành 1 cái Phụ kiện còn 5 cái nữa biến mất giờ k có hợp lại đc k biết tìm đâu ra...k biết do Lag hay gì AE nào giúp với đc k ?