PDA

View Full Version : Đề nghị xem lại việc đổi HPL bằng bạc khóa....ngocbeo84
10-09-2015, 09:09 AM
Đề nghị đội ngũ GM xem lại việc đổi Hồng phúc lệnh bằng bạc khóa. Người ta dùng anh hùng lệnh để đổi Hồng phúc lệnh không khóa bán lại. giờ cho đổi bằng bạc khóa ra hồng phúc lệnh khóa thì bó tay rồi.

Mình đề nghị đổi vật phẩm Hồng phúc lệnh khóa thành không khóa, hoặc cho chọn đổi HPL bằng bạc không khóa như trước.

Bó tay