PDA

View Full Version : mong BQT game giup đo~danchoipt
29-10-2016, 12:17 PM
mình choi o sv chi tôn nhân vật Chelry_Cole bi khoa 2 ngày nay rồi về vân đề lôi~ game khi nhân. môc thuong?. Mình nghi đo la lôi~ do game ko phải do mình nên mong BQT game giup đo~ mo? khoa acc của mình ra để mình còntiêp tục choi, chu' khoa' 2 ngày rồi thê' này thì mình thua thiệt về câp độ và công luc. qua'. Mong BQT giải quyêt' som' để mình còn choi. Thân !