Conversation Between BushIdol and Hoainam99

1 Tin nhắn của khách

  1. Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN, mẫu số 02/TB-MST-NPT ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
    4. Trường hợp các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổ [
    i, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1