tai ve rui` sao cai dat vao game ko dc no' noi loi MD5 la sao:61: