Mình chưa nắm rõ cái này cho lắm !!
Nên muốn hỏi ad , trả lời cho mình hiểu tks
Cách nhận , hoặc gì gì đó mong ad nói cụ thể dùm
Tóp 1 > 5 Kinh Nghiệm thế giới !!
Tóp 1 Phái , Kinh Ngiệm !!
Mình chỉ thắc mắc 2 cái đó , mong ad trả lời sớm dùm mình :66: