Cứ như đà này đừng tăng số lượng sever lên thì game rất vui )))))))))