Sao NPH công bố người trứng thưởng mà sao không thấy đưa ra đáp án ô chũ vậy,,,,,,,,,,,,,,,,