mình đang chơi td tính song tu môn phái hoa son .các bác chĩ dùm mình cách tăng diểm hoa sơn vs, thank nhiều