Có 1 sự thốn nhẹ ở đây viết đủ 10 bài đẻ nhận code thôi a e thông cảm