Mong NPH xem xét lại phái Tiêu Dao, lý do gì mà Tiêu Dao hôm nay sv Biện Kinh - Thiên Sơn chả ma nào vào đấu phái Mong NPH xem xét để Tiêu Dao còn người mà chơi