Cho hỏi làm sao để vứt hết đồ trong Túi vậy? Túi của mình chật quá =,=' , Cho hỏi luôn , làm sao để đi phó bản?