Cuộc chiến đãm máu (tốn máu), không biết Bang nào ăn được boss, cơ mà ChíTôn hấp diêm hết nên ko lên nhặt đc đồ :