sever mình mới ra khoảng 2 tuần mà nhận được mục tiêu tuần gia tộc là trích tinh lâu. vậy sao anh em trong tộc có thể làm mục tiêu tuần gia tộc được?