Tộc -Ngạo- ( Trường Giang ) và _ThiênMệnh_ ( Châu Giang ) đã gộp thành -Ngạo-Ké thêm tấm Song Bổng Hợp Bích