Vừa vào web đọc thấy ra event giảm giá một số vật phẩm trân bảo các, mong NPH cho thêm phụ tu lệnh vào danh mục, để những người hết lần phụ tu thêm cơ hội, thanks!:kiss