ad cho e hoi chut e lv 52 mới choi nhưng khi e vào nhận quà tăng cấp thf nó hiện lên chon máy chủ và nhân vật khi em chọn máy chủ nam hải thì e không ấn được vào ô chọn nhân vât nữa và nó hiện luôn là bạn chưa chọn nhân vật nên e không thể nhận quà