chơi dưới 100 thôi, lên 100 chuyển phái khác là vừa