- Tên TK : dighitaltk21
- Tên Nhân Vật : Gà-Trống
- Sever : Huyết Long
- Giá Đấu : 240