Pro tốt bụng chỉ giáo rèn vũ khí lên bậc 7 thôi cần nhiêu đá rèn vậy? cám ơn