Thưa quý nhân sĩ!
Sau khi hợp nhất máy chủ, quý vị cần lưu ý một số thông số thông tin sau:

Tính năng Ghi chú
Trung Tâm Giao Dịch
  • Số lượng các vật phẩm tồn kho, giá bán lấy giá thấp nhất.
  • Tất cả đơn hàng đặt mua tự động hủy bỏ, mở đóng băng và trả lại tiền đặt mua.
Hệ thống đấu giá
  • Xóa tất cả đơn hàng trong Hàng Đấu Giá
Hệ thống gia viên
  • Nhà dân: Không bị ảnh hưởng
  • Dinh thự: Cùng tại một địa điểm, khi vào dinh thự sẽ bổ sung bước chọn dinh thự để vào.


Lãnh Thổ Chiến
  • Xóa bỏ tình trạng chiếm lĩnh tất cả Lãnh Thổ ở máy chủ chính, máy chủ phụ.Các lãnh thổ trở thành tình trạng chưa có bang hội chiếm lĩnh.


Xóa bỏ Tượng liên quan của Lãnh Thổ Chiến
*Đối với bang hội chiếm được lãnh thổ trước khi gộp của máy chủ chính và máy chủ phụ, có đền bù như sau:
+ Đền bù cho thành viên bang hội.
+ Phần thưởng đền bù dựa vào số lượng lãnh thổ mà bang hội chiếm được trước đó để đền bù.
* Điểm tài nguyên: Dựa vào số lượng lãnh thổ lần trước chiếm được, đền bù 4 lần, do bang chủ hoặc phó bang chủ nhận.
* Kinh nghiệm và Bảo Rương
• Lãnh Thổ Chiến trận trước, tất cả thành viên bang hội chiếm được lãnh thổ, thì mỗi người bồi thường:
• Bảo rương: 20 Rương Lãnh thổ Chiến
• Kinh nghiệm : 120 x 4 phút Kinh Nghiệm Chuẩn.
• Thời gian vào Gia Tộc, trước điểm thời gian hợp nhất máy chủ, nếu không thì không thể nhận được đền bù
+ Sau khi hợp nhất máy chủ, phần thưởng Lãnh Thổ Chiến được tăng thêm.
* Trong 2 tuần đầu sau khi hợp nhất, người chơi tham gia Lãnh Thổ Chiến có thêm phần thưởng.
* Thành viên bang hội sau khi Lãnh Thổ Chiến, khi nhận được Rương Lãnh Thổ Chiến, thì mỗi lần có thể nhận thêm 2 Rương.
* Điểm tài nguyên nhận được sau khi bang chiếm được lãnh thổ, cứ mỗi lần tăng thêm 50 điểm.
Tân Nhân Vương
  • Sau khi hợp nhất máy chủ, xóa bỏ NPC Tân Nhân Vương của tháng 9
  • Sau khi hợp nhất máy chủ, xóa bỏ Tượng Đại Sư Huynh của tháng 9
Bảng Xếp Hạng
  • Sau khi hợp nhất máy chủ, sáp nhập dữ liệu BXH, và lúc 00:00 ngày 3/10/2015 sẽ được sắp xếp lại.
  • Nếu số điểm tương đồng, ở trong bảng xếp hạng, nhân vật máy chủ chính xếp phía trước, nhân vật máy chủ phụ xếp đằng sau.


Sau khi hợp nhất máy chủ, dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ của 2 máy chủ, tiến hành đền bù cho nhân vật người chơi máy chủ phụ.
Nội dung đền bù có liên quan với số chênh lệch thời gian mở máy chủ và cấp nhân vật người chơi. Trong 15 ngày sau khi hợp nhất máy chủ, nhân sĩ sẽ nhận tất cả phần quà đền bù
Kinh nghiệm:
Dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ, cấp nhân vật, dựa vào thời gian treo máy online tính ra 1 trị số, trực tiếp nhận
Số chênh lệch thời gian mở máy chủ x1100 mỗi phút kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật
Thời gian ủy thác:
Dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ, tăng thêm thời gian ủy thác của nhân vật, sau khi hợp nhất máy chủ tự mình sử dụng Tu Luyện Đan
Số chênh lệch thời gian mở máy chủ x18 giờ thời gian ủy thác còn lại
Vô Ưu Quả:
Dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ, tính ra Vô Ưu Quả với số lượng nhất định, sau khi gộp máy chủ sử dụng thủ công
Số Vô Ưu Quả = Số chênh lệch thời gian mở máy chủ
Chu Quả, Bồ Đề Quả, Nhân Sâm Quả:
Dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ, trực tiếp tăng thêm số lần nhân vật có thể sử dụng quả hiện tại
Số Chu Quả: Số chênh lệch thời gian mở máy chủ x2
Số Bồ Đề Quả= Số chênh lệch thời gian mở máy chủ x3
Số Nhân Sâm Quả=Số chênh lệch thời gian mở máy chủ/7 (Lấy số nguyên lớn nhất)

Bí Cảnh, Thanh Vân Phong:
Sau khi hợp nhất máy chủ, nhận được Lệnh Điều Đội khác nhau, sau khi dùng lập tức hoàn thành điều đội tương ứng, nhận được phần thưởng. Dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ, quyết định số Lệnh Điều Đội có thể nhận được
Số Lệnh Điều Đội Bí Cảnh=số chênh lệch thời gian mở máy chủ x 2
Số Lệnh Điều Đội Thanh Vân Phong=Số chênh lệch thời gian mở máy chủ x 2

Lệnh Điều Đội của Bí Cảnh, Thanh Vân Phong có thể thu thập 10 cái, đồng thời nhận được 600 phút Kinh Nghiệm Chuẩn Cống Hiến Sư Môn
Số chênh lệch thời gian mở máy chủ x 85 x 3 điểm Cống Hiến Sư Môn
Bạc Khóa
Số chênh lệch thời gian mở máy chủ x 50000
Túi Phúc:
Dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ, tăng thêm số Túi Phúc nhận vật hiện tại có thể mở được.
Tăng thêm số Túi Phúc mở = Số chênh lệch thời gian mở máy chủ x 10
Liên quan VIP:
Đóng gói phúc lợi, cần tốn vàng mua, sau khi dùng lập tức nhận được phúc lợi. Dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ, quyết định số lượng gói có thể mua.
Số lượng Quà Vip Thường có thể mua= Số chênh lệch thời gian mở máy chủ/7 (Lấy số nguyên lớn nhất)
Số lượng Quà Hoạt Lực giảm giá 60% có thể mua = Số chênh lệch thời gian mở máy chủ
Số lượng Quà Hoạt Lựcgiảm giá 20% có thể mua = Số chênh lệch thời gian mở máy chủ
Công Huân:
Dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ, tăng thêm đền bù nhất định cho 3 mục điểm công huân của người chơi máy chủ phụ. Trị số đền bù có liên quan với 3 mục điểm công huân của người chơi trước khi gộp máy chủ
Cách tính như sau:
Dùng phép loại suy tốc độ người chơi nhận được công huân trước đây, dựa theo số chênh lệch thời gian mở máy chủ, tính ra thành điểm công huân người chơi có thể nhận được ở trong khoảng thời gian này