Bán Ac Thiên Vương Lực Công 400 full k17 full bộ Ngọc 5 Huy Chương 9 dòng ,Ngựa Ht7 5 ky nang max off ,Cấp 109 80% ..... Ai mua pm SDT 01633512142