Xin hỏi đã có ai lên được ấn 9 có 30 ngày chưa?
Với DUO thì mỗi khi bị "BÍ TỪ" thì họ chỉ cần trả lời ĐẠI kiểu dạng "Xác suất", "Sự May Mắn", v.v. là xong...
Chăm sóc khách hàng kiểu Duo!