tại sao server ỷ thiên đã mở 133 ngày rồi vẫn chỉ nhận thưởng của mốc server 71 ngày.