vừa hoàn thành nhiệm vụ Chí Côn Bằng (khôn) của thiên mệnh.
làm xong thì giao diện Thiên mệnh mất luôn không hiểu tại sao ???