Tên tài khoản : lamtien2042
Tên nhân vật : Tài_ChơiNỏNhựa
Sever : Thần thoại
Đáp án : Hồi thiên đan