cho e hỏi giờ e có một con bôn tiêu huyết thống 4-4 đã tiến hoá ........nhưng em lại có 1 thẻ bôn tiệu huyết thống 5-4 kỹ năng ..... giờ nên làm gì các bác....