Em đã cập nhật bản cập nhật mới,rồi còn tải lại game mà nó vẫn kết nối máy chủ thất bại xin Anh chị xem hộ e với