- Tên tài khoản: stardrop
- Tên nhân vật: BúpPhêPhê
- Sever: Đoàn Thị
- Hình ảnh: <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/zd0NH"><a href="//imgur.com/zd0NH"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.