- Tên nhân vật:HưHùng
- Sever:Đoàn Dự
- Hình ảnh: http://imgur.com/a/vgzAE
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.