AD xem lại đi chứ mấy ngày rồi không sửa lại cái nút 1.0 với 0.0 đi chứ cho vào để ngắm hay sao vậy
nếu nó có tác dụng dùng để làm gì thì AD chỉ cho e cái chứ để thế pk khó chịu lắm