mình muốn trỉa nghiệm thử bạn nào có accc bỏ cho minh xin đc không?