Mình chơi CACK của gosu mà nghĩ rồi nên muốn bán lại 1 ít gosu, cái này nạp được bên NKVS luôn á
https://www.facebook.com/73.dan.lem